Acte necesare pentru persoane care beneficiază de tratament balnear in mod gratuit

Articol adaugat in 05 Martie 2008 de catre Echipa eTimisoara.
Sursa : Casa Judeteana de Pensii

 

A.1. Pensionarii de invaliditate cărora fi s-a prescris tratament balnear prin programul individual de recuperare. întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale. (art.109, alin.(2) si art.116 din Legea nr.1 9/2000)

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu armatoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii; (copie)
  • talonul de pensie (cupon - mandat poştal sau talon cont curent) din luna anterioară celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată; (original)
  • programul individual de recuperare. (original)

 

A,2. Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive, ca urmare, în exclusivitate, a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, cărora li s-a stabilit de către medicul asiguratorului program individual de recuperare. (art.22, alin (2), din Legea nr.346/2002 )

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii;(copie)
  • copii ale certificatelor medicale, din care să rezulte faptul că solicitantul se afla în incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive;
  • programul individual de recuperare, (original)

 

A.3. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii; (copie)
  • cuponul-mandat poştal sau talon cont curent de plata a indemnizaţiei din luna anterioară celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată;(original)
  • hotărârea a comisiei de stabilire a calităţii de beneficiar al prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990: (copie)
  • recomandare medicală pentru afecţiunea care necesită tratament balnear, eliberată de către medicul de familie sau medicul curant; (original)

 

A.4. Persoane beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Legii nr. 189/2000, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de Ia 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii: (copie)
  • cuponul-mandat poştal sau talon cont curent de plata a indemnizaţiei din luna anterioară celei în care începe sejurul in staţiunea de tratament balnear, solicitată ; (original)
  • hotărârea comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 189/2000; (copie)
  • recomandare medicală pentru afecţiunea care necesită tratament balnear, eliberată de către medicul de familie sau medicul curant; (original)

 

A.5. Persoane care au calitatea de veteran de război sau văduva de război, stabilită în baza prevederilor Legii nr.44/1994, privind veteranii do război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cerere de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii; (copie)
 • cuponul-mandat poştal sau talon cont curent de plata a indemnizaţiei din luna anterioară celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată; (original)
 • recomandare medicala pentru afecţiunea care necesită tratament balnear, eliberată de către medicul de familie sau medicul curant, (original)

 

A.6. Pensionarii I,O.V.R., beneficiari ai drepturilor stabilite în baza prevederilor Legii nr.49/1999.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii; (copie)
  • cuponul-mandat poştal sau talon cont curent de plată a pensiei din luna anterioara celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată ; (original)
  • recomandare medicală pentru afecţiunea care necesită tratament
   eliberată de către medicul de familie sau medicul curant; (original)

 

A.7. Asiguraţii în baza contractelor individuale de muncă care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20, alin. (1), lit, b), din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv locurile de muncă din activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele 1Işi II de expunere la radiaţii.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

  • cerere de acordate a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii; (copie)
  • adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că acesta are ca obiect de activitate « cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiaţii» şi că solicitantul biletului îşi desfăşoară activitatea într-unul din aceste locuri de muncă; (original)
  • recomandare medicală pentru afecţiunea care necesită tratament balnear, eliberată de către medicul de familie sau medicul curant; (original)

 

A.8. Persoanele deţinătoare de certificat de persoana cu handicap, eliberat potrivit Ordonanţei de urgenta nr.102/1999 pentru protecţia speciala şi integrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata prin Legea 519/2002, (art. 9 din Ordonanţa de urgenta 102/1999 cu modificările si completările ulterioare)

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii; (copie)
  • certificat de persoana cu handicap, emis de Comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulţi, în baza Ordonanţa de urgenta nr.102/1999 pentru protecţia speciala si integrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata prin Legea nr.519/2002; (copie)
  • recomandare medicală pentru afecţiunea care necesita tratament balnear, eliberată de către medicul de familie sau medicul curant; (original)

 

B. Persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii individuale, documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare şi modul de stabilire a contribuţiei individuale pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii individuale:

B.1. Pensionarii sistemului public de pensii si afte drepturi de asigurări sociale.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii; (copie)
  • cuponul-mandat poştal sau talon cont curent de plata a indemnizaţiei din luna anterioară celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată ; (original)
  • recomandare medicală pentru afecţiunea care necesită tratament balnear, eliberata de către medicul de familie sau medicul curant; (original)

 

În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia individuala este de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie, din luna anterioară celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată. {punctul B.1}

B.2. Asiguraţii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale prevăzuţi la art.5 din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţiune: Persoanele prevăzute la art. 5 alin.(2) din Legea nr 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie sa aibă un stagiu de cotizare de minim 6 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată, precum şi achitarea la zi a contribuţiei

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii; (copie)
  • adeverinţa eliberata de angajator pentru luna anterioara celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată, cu salariul individual brut, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, avut în vedere la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale, si/sau, după caz cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la
   art.5 alin.(1) pct.I din Legea nr. 19/2000; (original)
  • adeverinţa eliberata de angajator pentru luna anterioara celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată, cu veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar, avute în vedere la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale, si/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.5 alin.(1) pct.II din Legea nr. 19/2000; (original)
  • cuponul-mandat portal sau talon cont curent pentru indemnizaţia de şomaj, din luna anterioara celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitaţii, in cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.5 alin(1) pct.III din Legea nr. 19/2000 care beneficiază de indemnizaţia de şomaj; (original)
  • adeverinţă privind calitatea de asigurat pe bază de declaraţie de asigurare, din care sa rezulte venitul lunar asigurat din luna anterioara celei pentru in care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată si achitarea la zi a
   contribuţiei de asigurări sociale, in cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.5 alin.(l) pct.IV si V din Legea nr.19/2000; (original)
  • adeverinţa privind calitatea de asigurat pe baza de contract de asigurare sociala, din care să rezulte un stagiu de cotizare de minim 6 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitata si achitarea la zi a contribuţiei, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.5 alin.(2) din Legea nr. 19/2000; (original)
  • recomandare medicala pentru afecţiunea care necesită tratament balnear, eliberată de către medicul de familie sau medicul curant; (original)

 

a)în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.5 alin. (l) pct.l din Legea nr. 19/2000 al căror salariu individual brut, realizat lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementat prin lege sau prin contractul colectiv de munca, pentru care se datorează contribuţia individuala de asigurări sociale, si/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

Salariul individual brut luat in calcul, este cel din luna anterioară celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată, {punctul B.2}

b) în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.5 alin.(1) pct.I din Legea nr. 19/2000 al căror salariu individual brut, realizat lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementat prin lege sau prin contractul colectiv de munca, pentru care se datorează contribuţia individuala de asigurări sociale, si/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mare decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achita preţul integral al biterului de tratament balnear.

Salariul individual brut luat în calcul, este cel din luna anterioară celei in care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată, {punctul B.2}

c) în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.5 alin,(l) pct.Il din Legea nr. 19/2000 ale căror venituri brute de natura drepturilor salariate realizate lunar, pentru care se datorează contribuţia individuala de asigurări sociale, si/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

Veniturile brute de natura drepturilor salariate luate in calcul, sunt cele din luna anterioară celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată. {punctul B.2}

d) în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.5 alin.(l) pct.II din Legea nr. 19/2000 al căror venituri brute de natura drepturilor salariale realizate lunar, pentru care se datorează contribuţia individuala de asigurări sociale, si/sau, după caz, cuantumul indemnizaţilor de asigurări sociale cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mare decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achita preţul integral al biletului de tratament balnear.

Veniturile brute de natura drepturilor salariale luate in calcul, sunt cele din luna anterioara celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată, {punctul B.2}

e) în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.5 alin.(1) pct.III din Legea nr.19/2000, beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj, cuantumul contribuţiei este de 50% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită conform legii {punctul B.2}

f) în cazul persoanelor asigurate pe baza de declaraţie de asigurare (art.5, alin.1, pct. IV si V, din Legea nr.19/2000) si al persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare(art.5, alin.2 din Legea nr. 19/2000), cuantumul contribuţiei este de:

 • 50% din preţul biletului de tratament balnear, pentru asiguraţii care au venitul brut lunar asigurat mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent;
 • preţul integral al biletului de tratament balnear, pentru asiguraţii care au venitul brut lunar asigurat mai mare decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent {punctul B. 2}

 

B.3. Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguraţilor sistemului public de pensii.

Aceştia pot beneficia de bilet numai dacă îi însoţesc pe părinţii titulari de bilet de tratament balnear şi daca fac dovada frecventării învăţământului preuniversitar organizat conform legii (în cazul copiilor in vârsta de peste 7 ani). (art. 10 pct. 11din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2005)

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament (se completează de părinte in numele copilului);
  • actul de identitate al părintelui, cu valabilitate la data cererii; (copie)
  • actul de identitate al copilului în vârsta de peste 14 ani: (copie)
   sau
  • certificat de naştere al copilului, în vârstă de până la 14 ani; (copie)
  • dovada frecventării învăţământului preuniversitar-adeverinţa; (original)
  • recomandare medicală pentru afecţiunea care necesită tratament balnear, eliberată de către medicul de familie sau medicul curant; (original)

 

Documentele se depun o data cu cele ale părintelui - pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.

În cazul copiilor minori ai asiguraţilor sau ai pensionarilor sistemului public de pensii şi al copiilor minori care au fost adoptaţi, cărora Ie-a fost numit tutore, care au fost încredinţaţi sau daţi în plasament unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii cuantumul contribuţiei este de 50% din contribuţia individuala a titularului. În cazul în care titularul beneficiază de bilet gratuit contribuţia este de 50% din salariul minim brut pe ţara, stabilit prin Hotărâre a Guvernului. {punctul B.3 si B.4}

B.4. Copiii minori care au fost adoptaţi, cărora le-a fost numit tutore, care au fost încredinţaţi sau daţi în plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii.

Aceştia pot beneficia de bilet numai daca îi însoţesc pe titularii de bilet de tratament balnear (cel care l-a adoptat, a fost numit tutore, i-a fost încredinţat sau dat în plasament) si daca fac dovada frecventării învăţământului preuniversitar organizat conform legii (In cazul copiilor în vârsta de peste 7 ani).

(art. 10 pct. 11 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2005)

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament (se completează de cel care l-a adoptat, a fost numit tutore, i-a fost încredinţat sau dat in plasament, în numele copilului);
  • actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani; (copie)
   sau
  • certificat de naştere al copilului în vârstă de până la 14 ani; (copie)
  • dovada frecventării învăţământului preuniversitar-adeverinţa; (original)
  • actul doveditor al încadrării copilului minor în una din situaţiile prevăzute la acest punct (de adopţie, de încredinţare sau dare in plasament); (copie)
  • recomandare medicală pentru afecţiunea care necesită tratament balnear, eliberată de către medicul de familie sau medicul curant; (original)

 

Documentele copilului minor, se depun o data cu cele ale persoanei care l-a adoptat, a fost numit tutore, a fost încredinţat sau dat in plasament -pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.

În cazul copiilor minori ai asiguraţilor sau ai pensionarilor sistemului public de pensii şi al copiilor minori care au fost adoptaţi, cărora Ie-a fost numit tutore, care au fost încredinţaţi sau daţi în plasament unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii cuantumul contribuţiei este de 50% din contribuţia individuala a titularului. În cazul în care titularul beneficiază de bilet gratuit contribuţia este de 50% din salariul minim brut pe ţara, stabilit prin Hotărâre a Guvernului. {punctul B.3 si B.4}

B.5. Copiii minori - beneficiari de pensie de urmaş

Aceştia pot beneficia de bilet de tratament balnear numai însoţiţi de părinte sau, după caz de persoana care a fost numită tutore, căreia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear, copii minori -beneficiari de pensie de urmaş dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cerere de acordare a biletului de tratament (se completează de însoţitor în
  numele copilului);
 • actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani; (copie)
  sau
 • certificat de naştere al copilului în vârsta de până la 14 ani; (copie)
 • actul de identitate al însoţitorului şi documentul care atestă aceasta calitate; (copie)
 • cuponul-mandat poştal de pensie sau talon cont curent, din luna anterioară celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată; (original)
 • recomandare medicala pentru afecţiunea care necesită tratament balnear, eliberată de către medicul de familie sau medicul curant; (original)

Documentele copilului minor, se depun o data cu cele ale părintelui sau, după caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost încredinţat sau dat in plasament.

În cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaş, contribuţia individuala este de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie ale urmaşului în cauza, din luna anterioară celei pentru care se eliberează biletul de tratament balnear, dar nu mai mult de 25% din salariul minim brut pe tara, stabilit prin Hotărârea Guvernului. {punctul B.5 si B.7}

B.6. Părintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaş, sau, după caz, persoana care a fost numită tutore, căreia i-a fost încredinţat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş.

Acesta poate beneficia de bilet numai daca însoţeşte copilul beneficiar de pensie de urmaş la tratament balnear.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear, însoţitori al copilului beneficiar de pensie de urmaş, dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii; (copie)
  • recomandare medicala pentru afecţiunea care necesită tratament balnear,eliberară de către medicul de familie sau medicul curant; (original)
  • declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care însoţeşte copilul beneficiar de pensie de urmaş, din care sa rezulte ca acesta îl va însoţi pe minor la tratament balnear; (original)

Documentele se depun o data cu cele ale minorului beneficiar de pensie de urmaş.

În cazul însoţitorului copilului minor-beneficiar de pensie de urmaş, contribuţia individuala este de 50% din salariul minim brut pe tara, stabilit prin Hotărâre a Guvernului. {punctul B.6}

B.7. Copiii majori- beneficiari de pensie de urmaş

Solicitanţii biletelor de tratament balnear, copii majori- beneficiari de pensie de urmaş, dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii; (copie)
  • cuponul-mandat poştal de pensie sau talon cont curent, din luna anterioara celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată; (original)
  • recomandare medicala pentru afecţiunea care necesită tratament balnear, eliberată de către medicul de familie sau medicul curant; (original)

 

În cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaş, contribuţia individuala este de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie ale urmaşului în cauza, din luna anterioară celei pentru care se eliberează biletul de tratament balnear, dar nu mai mult de 25% din salariul minim brut pe tara, stabilit prin Hotărârea Guvernului. {punctul B.5 si B.7}

B.8. Soţii sau soţiile asiguraţilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament în nume propriu

Aceştia pot beneficia de bilet numai dacă însoţesc persoanele îndreptatite la tratament balnear şi dacă nu se încadrează în categoria pensionarilor sau a asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare acestora cu următoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii, (copie)
  • certificat de căsătorie; (copie)
  • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este pensionar, nu este asigurat şi nu obţine venituri, pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie; (original)
  • recomandare medicală pentru afecţiunea care necesită tratament balnear,eliberată de către medicul de familie sau medicul curant; (original)

Documentele se depun o data cu cele ale sotului/soţiei, care sunt pensionari sau asiguraţi ai sistemului public de pensii.

În cazul soţilor sau soţiilor asiguraţilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament în nume propriu, se achita preţul integral al biletului de tratament balnear. {punctul B.8}

B.9. Persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I; asistentul personal, al persoanei cu handicap; alta persoana care însoţeşte persoana cu handicap, daca aceasta din urma nu are asistent personal, întrucât a optat pentru indemnizaţie conform Legii nr.512/2002, de aprobare a Ordonanţei de urgenta nr.102/1999 pentru protecţia speciala şi integrarea în munca a persoanelor cu handicap.

Aceştia pot beneficia de bilet numai daca însotesc persoanele îndreptăţite Ia tratament balnear.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii ; (copie)
  • decizia de încadrare în gradul I de invaliditate a persoanei însoţite; (copie)
  • recomandare medicală pentru afecţiunea care necesită tratament balnear, eliberată de către medicul de familie sau medicul curant; (original)
  • certificat de încadrare in categoria persoanelor cu handicap, emis de Comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulţi, in baza Ordonanţei de urgenta nr.102/1999 aprobata prin Legea nr. 519/2002, a persoanei însoţite; (copie)
  • declaraţie pe proprie răspundere a însoţitorului din care sa rezulte că îl va însoţi la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, după caz, pe persoana cu handicap.

Documentele se depun o data cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I sau ale persoanei încadrate într-o categorie de handicap.

În cazul însoţitorului pensionarului de invaliditate gradul I, al asistentului personal al persoanei cu handicap, sau al altei persoane care însoţeşte persoana cu handicap, daca aceasta din urma nu are asistent personal, întrucât a optat pentru indemnizaţie conform Legii nr.512/2002, de aprobare a Ordonanţei de urgenta nr. 102/1999 pentru protecţia speciala si integrarea în munca a persoanelor cu handicap, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din safariul minim brut pe tară stabilit prin Hotărârea Guvernului. {punctul B.9}

B.10. Personalul didactic si didactic auxiliar din învăţământ

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate la data cererii, (copie)
  • recomandare medicală pentru afecţiunea care necesită tratament balnear, eliberată de către medicul de familie sau medicul curant; (original)
  • adeverinţa din care sa rezulta ca solicitantul se încadrează în una din funcţiile didactice sau didactice auxiliare prevazute de Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (original)

 

În cazul personalului didactic si didactic auxiliar din învăţământ, asiguraţi ai sistemului public de pensii, contribuţia individuala este de 50% din preţul biletului de tratament balnear. (art. 105, alin.(2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. {punctul B.10}

B.11. Personalul aflat in raport de serviciu sau raport de munca cu CNPAS, casele teritoriale de pensii şi Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitătii de Munca.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

  • cerere de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate, cu valabilitate Ia data cererii; (copie)
  • recomandare medicală pentru afecţiunea care necesită tratament balnear, eliberată de către medicul de familie sau medicul curant; (original)
  • adeverinţa din care sa rezulte ca solicitantul este în raport de serviciu sau raport de munca cu CNPAS, casa teritoriala de pensii sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacităţii de Munca (original)

În cazul persoanelor aflate în raport de serviciu sau raport de muncă cu CNPAS, casele teritoriale de pensii sau Institutul Naţional de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacităţii de Munca, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din salariul de baza brut aferent lunii anterioare celei în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată, dar nu mai mult de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

Copilul titularului datorează 50% din contribuţia individuala a titularului, {punctul B.11}

Lasa si tu parerea ta aici


Parerea ta conteaza nu doar pentru noi dar si pentru ceilalti cititori. Scrie! cu litere mici, cu litere mari, de bine, de rau, exact ceea ce crezi.


Limbajul obscen este interzis, sau mai bine zis, va fi cenzurat.

Nume

e-Mail

Parerea ta despre acest articol
Introdu codul din imagine
Captcha
* In cazul in care nu puteti citi codul, dati click pe imagine pentru a genera un nou cod!